Apollo Solaris

Humanity’s return to its natural fully awakened and fully conscious state has never been in doubt.

Tag: We beginnen te beseffen dat er iets niet klopt

The Impossible Hamster | We beginnen te beseffen dat er iets niet klopt.

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

How the Cyprus Financial Crisis is Part of a Larger Agenda

In this audio excerpt from a conference call with THRIVE MOVEMENT staff members, Foster Gamble connects the dots on how the economic meltdown in Cyprus connects TO LARGER AGENDA control by the global banking elite:

 

Cyprus Financial Crisis

 

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

Infowars.com | Because there is A war on for your Mind

 

about_alex1

 

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

Mijn beslissing te stoppen met het betalen van mijn aflossing en de rente

Nationale Nederlanden

Postbus 93604

2509 AV Den Haag

T.a.v. de Directie

 

 

Amersfoort, 25 februari 2013

Betreft: leningnummer 0102570987

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 januari ijl heb ik u een brief gestuurd naar aanleiding van mijn beslissing te stoppen met het betalen van mijn aflossing en de rente die u mij berekent over de uitstaande schuld. In deze brief verwijs ik u naar de feitelijk leidinggevenden van ons land vertegenwoordigd door haar minister president de heer Mark Rutte. Gezien u brief van 19 februari jl, waarin u mij wederom attendeert op de ontstane betalingsachterstand neem ik aan dat er van enig overleg zoals vermeld in de eerder genoemde brief geen sprake is geweest. Op zich kan ik dit begrijpen daar ik grote vraagtekens zet bij de aanwezige kennis bij de politiek over het monetaire geldsysteem zoals momenteel wereldwijd gehanteerd wordt. Ik zal dat wat ik hier schrijf onderbouwen met links die momenteel in grote getallen verspreid staan op het internet en de kennis die ik zelf bezit betreffende het scheppen van geld. Wellicht dat onze overheid deze kennis kan verspreiden onder haar leden en niet alles klakkeloos aanneemt wat economen en bankdirecteuren hen wijsmaken. De volgende film duurt 11 minuten en staat op de volgende PAGINA;    Kort samengevat.

COMMERCIAL BANKS are responsible for extending credit to individuals and businesses and have no authority to create or print money, digital or otherwise.

Mijn eerder gemaakte opmerking dat de politiek nauwelijks weet heeft van de GOOCHEL PRAKRIJKEN van commerciële banken wordt in DIT FILMPJE overigens vanaf 8:26 benoemd. Te triest voor woorden dat hier de conclusie wordt getrokken dat het communiceren van de werkelijke gang van zaken over ons geldsysteem te ingewikkeld wordt bevonden voor de politiek? Met andere woorden; en ik citeer hier de letterlijke tekst. Het duidelijk maken van de goochel praktijken van commerciële banken aan de politiek is alsof je communiceert tegen een muur. Het lijkt ons zinvoller om eerst een breder publiek en de journalisten te bereiken alvorens dit voor te leggen aan de politiek.

Even voor mijn begrip vorming. Wie bepaalt er nu wat? Is het de politiek die op komt voor de belangen van haar burgers of zijn het de monopolisten en banken die bepalen wat er wereldwijd met haar bevolking gebeurt met als enige reden het systeem in tact te houden? En dit weer als enige reden zodat de ELITE verder kan gaan met het uitbuiten van DE OVERIGE 98% VAN DE WERELDBEVOLKING om haar buitensporige levens steil te kunnen handhaven?

Wordt het niet tijd dat de bevolking wordt uitgelegd dat ze als MELKKOE fungeren voor de elite?

Terug naar de brief van 19 februari waarin u mij vriendelijk doch dringend verzoekt het openstaande bedrag inclusief verschuldigde boete meteen over te willen maken naar het opgegeven bankrekening nummer.

Even voor alle duidelijkheid.  U hebt niets te eisen. Het geld en de berekende rente die u mij vanaf het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst in 2003 heeft laten betalen is niet uw eigendom en heeft nooit tot uw eigendom behoort. Meer informatie over de dimensie van eigendom in relatie tot geld vindt u HIER

Op de volgende PAGINA staan een 5tal films die de werking van ons geldsysteem visualiseren. Ik heb zelfs de moeite genomen om de teksten uit te schrijven. Deze vindt u HIER; en deel 2 HIER. Wellicht handig voor onze politiek om het beter te kunnen begrijpen.

Terug naar de dimensie van eigendom. Er staan tal van artikelen en blogs wereldwijd verspreid die deze problematiek nader omschrijven maar het volgende stukje uit DEEL 1 omschrijft mijn weigering de vordering te betalen meer dan goed.

Wat er nu gaat gebeuren is eigenlijk het prille begin van de problemen waar we nu wereldwijd mee te kampen hebben. Ik ga stap voor stap verduidelijken wat er gebeurt. De goudsmid gaat inzien dat hij meer geld kan verdienen, Aan de basis ligt de gedachte dat de pandhouders nooit allemaal tegelijk hun goud op komen halen. Hij schrijft dus coupons uit met de waarde van het fysieke goud dat mensen kunnen uitgeven als ware het, het goud zelf. Omdat niet iedereen tegelijk zijn goud komt ophalen komt hij op het idee om zijn goud uit te gaan lenen en daar rente voor te gaan rekenen. De reçu’s die de goudsmid uitschrijft worden dan erkend als wettig betaalmiddel en de leners beginnen om leningen te vragen in de vorm van deze reçu’s in plaats van het fysieke goud dat veel te zwaar en onhandig is om als betaalmiddel te laten fungeren.

Nu de dimensie van eigendom zoals deze beschreven staat in ons BURGERLIJK WETBOEK.

Het uitschrijven van coupons met de waarde van het fysieke goud zelf is gerelateerd aan gebakken lucht. Er is geen “zaak” zoals omschreven in het burgerlijk wetboek. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan een vordering die geen onderliggende waarde heeft als zodanig. Ook van vruchtgebruik zoals beschreven in punt 3 is geen sprake daar dit weer in relatie staat tot eerder genoemde “zaak”, die er naar nu blijkt niet is en nooit heeft bestaan. Naast het feit dat u mij laat betalen voor het scheppen van gebakken lucht laat u mij rente betalen over iets dat niet u eigendom is. Deze laatste vorm van diefstal reken ik u zwaar aan. Rente vragen over gecreëerd geld dat getoverd wordt uit de hoge hoed zorgt ervoor dat geld onbeperkt recht geeft op het gebruik van goederen, op land en natuur, zelfs ten koste gaat van anderen en van TOEKOMSTIGE GENERATIES. Dit recht zou nooit gebaseerd moeten worden op het bezit van geld. Het is mij een raadsel waarom wij mensen tot armoede en ellende veroordelen die een slechte toegang tot geld hebben. Uitgebreid onderzoek naar de criminele effecten van het rekenen van rente over iets dat niet onder definitie van eigendom valt vind u HIER

 

Kort samengevat hebt u geen rechtsgeldige vordering op mij. Het feit dat u mij al die jaren rente heeft laten betalen over een vordering die niet tot uw eigendom kan worden beschouwd kan ik helaas niet anders omschrijven dan pure diefstal. Ik zal dit bedrag van samengestelde interest dan ook terugvorderen vanaf het moment van ondertekenen van de eerder genoemde koopovereenkomst van de woning in 2003. Tevens heb ik bij u een beleggingsrekening waar ik vermogen heb opgebouwd dat te zijner tijd zou moeten dienen om de schuld die in relatie staat tot de verstrekte hypothecaire financiering op mijn woning af te lossen. Nu ik tot de conclusie ben gekomen dat u niets te vorderen heeft zal ik ook dit bedrag terug eisen. Een specificatie van de bedragen kunt u op korte termijn van mij verwachten. Het spreekt voor zich dat ik de politiek tot verantwoording zal roepen zoals reeds aangegeven in de volgende BRIEF.

Wil ik graag afsluiten met een citaat uit het boek “Ondernemend in Risico” Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1845-1995. J. Barendregt en T. langenhuyzen. NEHA AMSTERDAM 1995

Als een rode draad door de geschiedenis loopt de ontwikkeling van gezamenlijke waarden die aan het doen en laten van een bedrijf ten grondslag liggen. Verankering in de samenleving, integriteit, eerlijke en open onderlinge verhoudingen en ondernemerschap hebben in de loop der jaren reliëf gekregen. Deze waarden lijken vanzelfsprekend te zijn, of zelfs clichés, maar dit boek laat zien hoe dit “karakter” van Nationale Nederlanden tot stand is gekomen. Het geeft de boodschap er zuinig op te zijn.

In het begin van de negentiende eeuw was de verzekeringsmarkt vooral het domein van kleine en op lokale schaal opererende verzekering organisaties. De koopkracht van de meeste Nederlanders was gering, de communicatiemogelijkheden waren klein en de reistijden lang. De meeste voorkomende organisatievorm, die is terug te voeren tot het sociale karakter van de oude gildesteun en burenhulp, was het niet commerciële, onderlinge verzekeringsfonds. Deze vond toepassing bij zowel brandverzekeringen als bij de volks-, rente-, kapitaal- en ziektekostenverzekeringen. Het kenmerk van de vele kleine ‘onderlingen’ was dat uiteenlopende risico’s gelijkelijk omgeslagen  werden. Als er aan het einde van het boekjaar geld over was, werd dit teruggegeven; verliezen werden ook hoofdelijk omgeslagen.

Helaas is van het oorspronkelijke sociale karakter niets meer in ons huidige systeem terug te vinden maar leven we in een “angst”maatschappij die er op ingericht is om mensen te onderwerpen aan de eerder genoemde elite om het GECREËERDE SYSTEEM in stand te houden. Het spreekt voor zich dat ik mij niet langer conformeer aan deze waanzin en mij zal blijven verzetten totdat de politiek in gaat zien dat de weg die wij momenteel bewandelen een doodlopende weg is. Hoogachtend,~ Frank Buijs

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

 

 

Since outright slavery has been discredited | Laat je niet ontkrachten; blijf soeverein en geef je macht niet uit handen’..!

Since outright slavery has been dicredited, democracy has proved only that the best way to gain power over people is to assure the people that they are ruling themselves. Once they believe that, they make wondefully submissive slaves – Joseph Sobran-

Er spelen op het grote wereldtoneel veel zaken die bedoeld zijn om mensen fundamenteel te ontkrachten. Opgezet en uitgevoerd door ‘figuren’ die het dus ook op jouw eigen kracht voorzien hebben. Zaken die gewoon en alledaags lijken, maar die zó enorm doortrapt zijn, dat ze in het alledaagse leven bijna niet opvallen. Zelfs niet voor de mensen die er elke dag mee werken en er gewoon hun brood mee verdienen..! Door de mogelijkheid om kennis en inzicht te verkrijgen in deze materie zul je in staat zijn deze bedreigingen in de ogen te kijken en zal het resultaat dáárvan dus juist een bekrachtiging voor jou zijn, geen ontkrachting! Je ervan bewust zijn, is dus een essentiële eerste stap om het tij te keren.. Kennis is ook hier macht!

 

Misschien klinkt het allemaal wat cryptisch, maar toch is het niet zo heel ingewikkeld. Dat zijn over het algemeen alleen mummies.. De basis van dit hele artikel is ook al bij veel mensen bekend, soms in stukjes en beetjes, als puzzelstukjes. Het hele plaatje toont een beeld van een ‘groep’ die op Aarde actief is en de macht stevig in handen heeft en.. deze natuurlijk niet wil afgeven.

 

En dat dit ten koste van jouw vrijheid gaat en dat we daarmee feitelijk daarin hun ‘slaven’ zijn, behoeft neem ik aan geen uitleg. Een groep die leeft doordat ze in staat is, mensen te ontkrachten en niet in hun ware potentie te laten komen. Daarbij is het zaaien van ‘angst’ voor hen een belangrijk middel, een manier van het wegnemen van kracht bij mensen. Want waar angst huist, vind liefde heel moeilijk, tot helemaal niet, zijn weg..

Klein houden

Het klein houden van de mensheid, is dus één van de zaken die deze groep perfect beheerst. We lijken vrij, maar zijn het niet.. Vrijheid in gevangenschap, de perfecte illusie..! Want het lukt hen de mensen klein te blijven houden, waarbij getracht wordt vooral hun ‘lichtkracht’ te temperen, zodat deze mensen zoals jij en ik, héél moeilijk (of zelfs helemaal niet) in hun eigenlijke kracht komen.. Het resultaat is simpel: het is voor deze machtige elite dan eenvoudig te blijven regeren; mensen vormen dan geen bedreiging meer voor hen.

Deze machtige groep die op Aarde actief is, kunnen we ‘de machtselite’ noemen, of zoals ik ze zelf altijd noem: de ‘krachten achter de schermen’. Want deze ‘krachten achter de schermen’ hebben namelijk een broertje dood aan publiciteit en laten liever ‘anderen’ het wereldtoneel betreden, waarbij zij natuurlijk wel zélf aan de touwtjes blijven trekken..! Inderdaad: achter de schermen.. In dit artikel vind je een aantal van hun ‘manieren’ terug. Zaken waarmee deze groep continue probeert fundamenteel ontkrachtend te zijn.

Een kleine terugblik

Deze groep sloeg in de jaren 1960 haar grootste slag; het grootste land ter wereld, de Verenigde Staten, werd als het ware van-binnen-uit overgenomen. De burgers van de VS werden nog wel gewaarschuwd.. Nota bene door hun eigen presidenten.. Zowel president Dwight D. Eisenhower als John F. Kennedy waarschuwden in het begin van de jaren 1960 voor deze ontwikkelingen; zij zagen het gebeuren, maar konden het tij niet meer keren. Het enige wapen dat deze presidenten hadden, waren hun toespraken.


De knipoog van ‘volksvertegenwoordiger’ Albert Thomas, in het vliegtuig ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: ‘Goed gedaan Jochie!’ Mission accomplished.. Opdracht vervuld.. De democratische Kennedy is dood, leve de nieuwe koning.. Lyndon Johnson was die nieuwe koning, die het pad ging plaveien voor een democratisch-fascistische samen-leving. Presidenten ná hem, zouden dit pad verder plaveien..


Dit is één van die waarschuwingen; van president Dwight Eisenhower in zijn afscheidsspeech in 1961:
“In de overlegstructuren van de overheid, moeten we ons wapenen tegen de pogingen van het militaire industriële complex, om ondemocratische invloed te krijgen, of deze nou wel of niet zo bedoeld is. Het potentieel van een catastrofale opkomst van misplaatste macht bestáát en zal volhouden.
Wij mogen nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden en democratisch proces laten bedreigen. We dienen niets voor kennisgeving aan te nemen. Alleen een alerte en goed geïnformeerde burgerij kan de correcte samenwerking afdwingen van deze enorme industriële en militaire defensiemachine, met onze vreedzame methodes en doelen. Hierdoor kunnen veiligheid en vrijheid sámen opbloeien.”

Uiteindelijk was deze waarschuwing vergeefs; zijn opvolger, president John Kennedy werd vermoord en het was vice-president Lindon Johnson, die het militair-industrieel complex in de VS de macht stevig in handen gaf. En daarmee was een staatsgreep feitelijke gepleegd..! (zie hier een artikel over de ingreep die John Kennedy als president nam, een paar maanden voor zijn dood!)

De democratie in de VS is sinds die tijd uiterlijk vertoon geworden, waarbij congresleden EN de president worden gekozen met budgetten van grote bedrijven. Er vind verkiezingsfraude op grote schaal plaats, met gemanipuleerde stemcomputers. En de leiders van de grote, multinationale bedrijven bepalen feitelijk, door hun invloed, wie er aan ‘de macht’ komen. De CIA werkt als geheime macht achter de schermen, met een volledig geheim budget en is de feitelijke geheime politie die het vuile werk opknapt en vuile zaakjes vooral voorbereid.

De methodes

Ik wil hier niet uitgebreid vertellen over deze uiterst intelligente ‘krachten achter de schermen’, hoewel dit natuurlijk wel een essentieel onderdeel is, maar het zou té ver voeren en té veel ruimte vergen. Wil je hier echter meer van weten, dan is er op het internet en in gedrukte literatuur genoeg informatie over te vinden! We raden je aan om o.a. het werk van bijvoorbeeld David Icke of Marcel Messing eens te bekijken; je zult verstelt staan van het werkelijke vuile spelletje dat wordt gespeeld..!

Wat ik wel in dit artikel plaats, zijn zaken waarvan je wellicht niet zo snel gedacht had, dat ze het kenmerk ‘ontkrachtend’ zouden kunnen dragen. Maar toch zijn dit de zaken die wel degelijk fundamenteel verwoestend zijn..! Voor degene die ‘ziet waar zij/hij naar kijkt’ is dit proces al lang duidelijk. Mogen we je hier een aantal van deze zaken, in vogelvlucht presenteren..?

 

– Medicijnen en vaccinaties. De farmaceutische industrie is een van de grootste industrieën in de wereld en veel van de topmensen in deze industrie weten exact wat er speelt. Veel medicijnen en vaccinaties zijn bewezen schadelijk voor de mens, met name voor het mentaal-spirituele lichaam. De grote machten binnen de farmaceutische industrie leggen de nadruk op de wel-werkende component, maar laten de verwoestende bijwerkingen buiten beschouwing. Wat te denken bijvoorbeeld van het steeds vaker laten toedienen van zware anti-depressiva aan steeds jongere kinderen, zoals ‘Ritalin’ en ‘Prozac’..? In een geraffineerd spel van beïnvloeding van wetenschap, publiek en overheden, is het ‘Big Pharma’ gelukt, hun miljardenindustrie uit te rollen. De afgelopen jaren zijn farmaceuten zwaar beboet, en we spreken dan over miljarden dollars, maar dat is slechts een schijntje van hun enorme winsten.

– De ontkrachting van voedsel. Het voedsel dat we eten is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Een feit waarmee de machtselite al sinds de Tweede Wereldoorlog een strijd voert, om het produceren van voedsel en het ‘eigendom van zaden’ in bezit te krijgen. Het was Henry Kissinger, een van de mensen achter deze machtselite, die in dit kader deze uitspraak deed:

“Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensheid;
Wie de energiestromen controleert, kan hele continenten controleren;
Wie de geldstroom controleert, controleert de wereld.”
Het is inmiddels mogelijk patent aan te vragen op levende zaden, zodat bedrijven als Monsanto in staat zijn om via genen-manipulatie zaden te ‘maken’, die niet in de natuur voorkomen. Daarmee verkrijgen zij een monopolie op essentiële zaden, zoals soja, mais, bieten en vele andere soorten gewassen. De kletskoek dat GMO-gewassen zorgen voor hogere opbrengsten, die een steeds maar groeiende wereldbevolking dienen te voeden, is inmiddels volstrekt achterhaald..! Moedwillig vertelde leugens, dat zijn het. Of diplomatiek gezegd: ‘niet op feiten gebaseerde uitlatingen’..

En de ‘prachtige’ werking van de ‘Codex Alimentarius’ die onlangs van kracht werd..? Internationale voedselwetgeving omtrent het voeren van al dan niet ‘wetenschappelijk bewezen’ claims door voedselproducenten.. Feitelijk komt het neer op het omarmen van technologische, veelal gepatenteerde voedselproducten, die ‘wetenschappelijk bewezen’ nuttig zouden zijn. Terwijl de doodgewone alledaagse voedselclaims, als ‘Een appel per dag houdt de dokter van je bed’, eigenlijk verboden zullen worden.. Het is namelijk niet wetenschappelijk-bewezen…!

En ook journalisten mogen niet meer schrijven over de werkzaamheid van bijv. vitamine D-supplementen, als deze artikelen niet stoelen op ‘wetenschappelijk bewijs’.. En wie hebben het geld om met dit soort wetenschappelijk bewijs voor de dag te komen? Juist, de grote industriële voedselfabrikanten..! Zij financieren vaak onderzoek naar de ‘juistheid’ van hun claims.. Met alle gevolgen vandien!

Het resultaat van al deze ontwikkelingen? Wij krijgen steeds minder voedzaam voedsel binnen en worden wel steeds zwaarder.. Dat is echter een vertekend beeld; zwaarlijvigheid komt vooral door (een teveel aan) verkeerd (bijv. teveel suiker!) voedsel. De oplossing is dus duidelijk: eet vooral biologisch voedsel, vers en gevarieerd en vooral voedsel van niet-gemanipuleerde oorsprong!

– De krachten achter de schermen zijn druk bezig de lucht die we ademen te vervuilen. Dat gebeurt in eerst instantie door het dwarsbomen van initiatieven die ervoor moeten zorgen dat we motoren, gebaseerd op het verbranden van koolwaterstoffen, achter ons kunnen laten. Deze motoren zorgen immers voor uitstoot van CO2, lood en fijnstof in de atmosfeer, waardoor mensen continue giftige stoffen inademen. Toch zijn er al volop motoren die op vrije energie werken, en zijn er uitvinders genoeg die ons schone energie-motoren bieden, maar het wordt fundamenteel gedwarsboomd.Het monopolie van de ‘krachten achter de schermen’ op olie, het ‘levensbloed’ van alle economieën van deze wereld, dient van kracht te blijven. Het wereldwijde olie-imperium blijf in de handen van een kleine groep beslissers. We zijn verslaafd aan olie, die door de ‘dealers’ voor stevige prijzen worden verkocht. Maar onze lucht wordt ook vervuild door de chemtrails..We hebben hier niet de ruimte om uitgebreid op dit technische verschijnsel in te gaan, maar je kunt op het internet duidelijk en haarfijn de invloed zien van de chemische belasting voor de burgerbevolking die via deze spray-trails wordt veroorzaakt..!

– Dan is er de eathervervuiling door ‘Elektro-Magnetische’(EM-) smog. Doordat wij feitelijk zelf ook uit cellen en atomen bestaan, die door uiterst fijne elektro-magnetische pulsen worden gestuurd, is de elektromagnetische straling (EMS) die we de hele dag te verduren krijgen, absoluut van invloed op onze gezondheid en ons welbevinden! Er wordt veel onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van bijvoorbeeld mobiele telefoons, maar er wordt daarbij GEEN onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van al die draadloze apparaten BIJ ELKAAR..! Want álle apparaten die draadloos werken, zijn in principe storend op het elektro-magnetische veld van mensen zélf. En keer op keer blijkt de verwoestende werking van deze EMS. Behalve in studies die (mede) zijn gefinancierd door de telecom-industrie zélf..!

 


Wereldwijd worden er ernstige waarschuwingen door overheden, wetenschappers en organisaties gemeld op het beperken van mobiel bellen door kinderen.. Wist jij dit..?


Steeds meer waarschuwingen komen er van officiële instanties, om vooral kleine kinderen en baby’s goed te beschermen tegen deze straling. Maar het introduceren van schadelijke apparatuur, lijkt maar door te gaan.. Draadloze laptops, spelcomputers, babyfoons, DECT-telefoons en binnenkort waarschijnlijk ook draadloze geluidsinstallaties, zorgen ervoor dat we feitelijk rondlopen in een elektromagnetische kooi. De schadelijke kanten van deze apparaten zijn NIET geneutraliseerd…!
De oplossing lijkt dus simpel: laat deze rommel zoveel mogelijk staan, gebruik het zo min mogelijk en gebruik anti-stralingsartikelen om schadelijke straling zoveel mogelijk te neutraliseren. En hou in ieder geval kleine kinderen weg van stralingsbronnen!

– De fluoridering van drinkwater en het niet verbieden van kwik in voedsel, vaccinaties en tandheelkunde. Beide stoffen zijn zwaar giftig en het is alleen al vanuit dát oogpunt volstrekt krankzinnig dat er ooit met gezond verstand gesproken kon worden over het fluoriseren van ons drinkwater. Het is aan mensen als de onvolprezen dokter Hans Moolenburgh te danken, dat wij onvergiftigd drinkwater uit de kraan krijgen, in tegenstelling tot bijna de gehele Amerikaanse bevolking, zo’n 270 miljoen mensen.En dan is er natuurlijk de ontkrachting van onze lichamen door middel van het grootste gif dat we kennen, namelijk kwik.Er is het kwik dat we binnenkrijgen via de beruchte vaccinaties; dit kwik dient als conserveermiddel in die vaccinaties en is toch het giftigste metaal dat we kennen. Bizar is dat kwik als giftig afval dient te worden afgevoerd, dus hoe denk je dat de miljoenen niet-gebruikte griepvaccins worden vernietigd..? Als chemisch afval!

Gelukkig wordt kwik als conserveermiddel steeds vaker niet meer in vaccinaties gebruikt, maar de alternatieven zijn ook geen pretje..Maar wist je dat ons lichaam vooral door het kwik in onze tandvullingen, het zogenaamde ‘amalgaam’ wordt ‘aangetast’..? Terwijl het al meer dan 80 jaar (!) bekend is, dat deze amalgaamvullingen, die voor maar liefst 50% uit puur kwik bestaan, gaan lekken en dat het kwik uit die vullingen dan in ons lichaam terecht komt..! De resultaten daarvan zijn vooral een slopende vermoeidheid, want je lichaam werkt zich rot om dit zware gif eruit te krijgen, wat heel veel energie kost. Kijk eens op het internet naar de lijst met kwikbelastings-symptomen. De oplossing is ook hier weer simpel: zorg dat je tandarts in een paar jaar tijd de kwikvullingen uit je mond verwijdert, zodat je van deze vullingen af bent! Kwik is dus een van de meest ‘effectieve’ manieren om onze lichamen te ‘ontkrachten’..!

– Oorlog. En dan is er natuurlijk het ‘instrument’ oorlog..! Gebaseerd op het tegen elkaar opzetten van groepen mensen, wat uiteindelijk leidt tot volledig geregistreerde oorlogen.. De oorlogen in Irak en Afghanistan zijn daar perfecte voorbeelden van. Bij Irak diende dit te gebeuren door het uitvoeren van een zogenaamde valse-vlag-operatie’ zoals we de aanslagen van 9/11 inmiddels kennen..! Er zijn nog vele, vele andere voorbeelden te geven, maar deze ‘valse vlag’-aanslagen leiden altijd tot het voeren van enorme, winstgevende, maar vooral misdadige oorlogen, via een oorlogsmachine die zijn weerga niet kent.Wist je dat het defensiebudget van de VS in 2011 een slordige US$ 690 miljard bedroeg..? Dat is bijna US$ 100.- voor elke wereldburger..!
En we hoeven je niet te vertellen dat het resultaat van deze oorlogen voor gewone mensen niet minder dan catastrofaal is. Er zijn alleen al in Irak, bijna 1,5 MILJOEN mensen omgekomen als gevolg van de misdadige oorlog tegen dit land. Je zult versteld staan wat er op dit gebied ook nog wordt verzwegen! Bijvoorbeeld de invloed van het radio-actieve uranium, dat gebruikt wordt om munitie te ‘harden, maar nu als stof door de woestijn waait..! Het resultaat is natuurlijk een volledige ontwrichting van een samenleving, zie de Amerikaanse, Afghaanse en Irakese maatschappij.

– En last but not least: Vanzelfsprekend heeft de wereldelite het financiële systeem op Aarde, en met name in de VS, volledig in handen! Jij en ik, alle mensen zijn ‘slaven van dit stelsel’. Dáár waar er overvloed zou moeten zijn voor iedereen, valt de Aarde ten prooi aan de ‘hebzucht van enkelen’. Schaarste en ellende is het gevolg!
Wist jij bijvoorbeeld dat de Amerikaanse dollar NIET van de Amerikaanse burgers zelf is? Dat de FED, de Federal Reserve Bank in de VS het eigendom is van particulieren..? En dat in 1913 president Woodrow Wilson een wet tekende, die deze FED het monopolie gaf op het uitgeven van de Amerikaanse dollar…!? Kun jij het je voorstellen… Een president die de nationale munt als het ware ‘weggeeft’, in de veronderstelling dat de overheid geen verstand heeft van financieel-economische zaken…??!

Toch is dat het geval en je kunt je, om kort te zijn, voorstellen wat het betekent, dat sinds die tijd een klein clubje particuliere banken, de Amerikaanse dollar, de wereldmunt, beheert. Het gaat daarbij logischerwijze om triljoenen dollars..! Het was Henry Ford die, na het bekijken van de financiële structuur in de VS in de jaren 1920, deze uitspraak deed: “Het is maar goed dat de mensen van deze natie (VS) niet weten hoe ons bancaire en monetaire systeem in elkaar zit. Als ze dat wel zouden weten, ben ik er zeker van dat er morgenochtend een revolutie zou uitbreken..”
De woorden van president Woodrow Wilson, die hij sprak als spijtbetuiging over het besluit om de FED-monster zich te laten creëren, spreken boekdelen en achtervolgen de Amerikaanse bevolking tot op de dag van vandaag:
“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”
-President Woodrow Wilson-

(Vertaling: “Ik ben een hoogstongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen. Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontrolleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.” )
Het was weer president John Kennedy die krampachtig getracht heeft de macht te breken van deze FED en hoe hij het waarschijnlijk is, dat hij dat hiermee met zijn leven heeft moeten betalen..!

 

Wat kun je hier nou allemaal aan doen?

Feitelijk valt er voor het individu, wat we natuurlijk allemaal zijn, geen directe invloed uit te oefenen op deze diep-fundamentele verstoringen van ons leven op Aarde. Maar toch zijn we sámen sterk en natuurlijk hangt het in de basis TOCH af van de kracht van het individu! Want samen máken we het collectief! De ontkrachting van de basiseigenschap van het individu is dan ook het doel van alle bovengenoemde ‘methodes’ van de machtselite. Een lijst die overigens nog lang niet af is.. De elite snapt dat het collectief begint bij het individu..!

Maar de ontkrachting loopt ten einde!

We leven echter in een bijzondere tijd, die ervoor zorgt dat veel mensen wakker worden, zich bewust worden in wat voor ‘gouden kooi’ wij feitelijk gevangen zitten. Want hij kan dan van goud zijn en ons de illusie geven dat we vrij zijn, maar het is en blijft een illusie..! Lees er meer over en wéét dat dit wellicht een ontwaken voor je is, het bewust worden van de feitelijke situatie; een nieuwe ‘realiteit’..

Zelfbekrachtiging komt in de eerste plaats vanuit het bewustzijn dát we worden ‘gepiepeld’ en in de tweede plaats vanuit het streven van de menselijke ziel om VOLLEDIG VRIJ te zijn. En gelukkig is er die bewustzijnsgolf, die over de hele wereld rolt en het menselijk collectief wakker maakt. Ondersteund door die kosmische verschuiving, die zijn hoogtepunt/doorbraak had op 21-12-2012.

Het is dus essentieel dat ook jij wakker wordt, bent en vooral blijft..! Geïnformeerd vooral, want zoals gezegd maakt kennis macht! Blijf dus wakker en zorg ervoor, in de eerste plaats, dat je geen ‘schaap’ meer bent, dat achter ‘de leider van de massa’ aanloopt, achter de valse herders.. Maar dat je de ‘wijsheid van het hart’ blijft gebruiken in plaats van het wegduiken voor de angsten.


Hoe simpel wil je het verhaal feitelijk hebben..!


En leer in de tweede plaats de ‘wolven in schaapskleding’ te onderscheiden, door kritisch te zijn en niet alles voor zoete koek te slikken..! Zogenaamde leiders, zich ‘goede herders’ noemend, die omwille van jouw ‘veiligheid’ bereid zijn oorlog te gaan voeren! Of zoals Bush jr. het zei in de aanloop naar de Irak-oorlog: ‘We gaan vechten voor vrede’..!

Het zijn deze schijnheilige praatjes en lege beloftes die maken dat we keer op keer in de maling worden genomen, door deze wolven in schaapskleren. En dat lukt hen alleen, als wij onze eigen angsten blijven wegstoppen en vooral doordat we onze macht uit handen geven, aan hén waarvan we denken dat ze ons beschermen.. Kijk eens hoe massaal de Amerikanen, vlak ná de aanslagen van 9/11, hun macht uit handen gaven. En kijk eens hoe zij inmiddels bijna volledig hun bewegingsvrijheden kwijt zijn en op dienen te passen wat ze doen, zeggen en hoe ze zich gedragen..


De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en ‘veiligheid’ in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!

 

Dít is dus de belangrijkste zaak van dit hele verhaal, willen we onze vrijheid behouden en zover nodig weer herwinnen: ‘Laat je niet ontkrachten; blijf soeverein en geef je macht niet uit handen’..!

 

2013 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

 

 

Bron : Want To Know

 

Evolution of man | by Steve Cutts

This video will blow your mind! “MAN”

by Steve Cutts

 

supertramp - brother where you bound (front)

 

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Archangels and Devas Blog

Spiritual Guidance & Support for a New & Rising Consciousness

Real Truth Real News

Information the Government, Fake News and Social Media Don't Want You to See

Filosofa's Word

Cogito Ergo Sum

Counter Information

Uncovering the mainstream media lies

Tales from the Conspiratum

Warning: This site may contain conspiracies

Davian Art

Galactic and Intuitive Art

Operation Disclosure Official

operationdisclosureofficial

saintandrewstwinflame

Eternal life and Immortality from God (11:11)

Breast Cancer Journey

Fighting the booby pain

All about you - The Healing Zone (THZ)

Disover yourself - www.thzthehealingzone.com

Gary Lite

Knowledge is Power

Oshara StarShaman

Seasoned Seer, Multi-Dimensional Medium, Shamanic Energy Practitioner, Munay-Ki Trainer, Life Coach, Spiritual Teacher

12 Steps Recovery spiritual principles

12 steps, AA, Alanon, working and applying 12 steps in our daily lives

WebInvestigator.KK.org - by F. Kaskais

Web Investigator.KK. org... is one web investigative resource for searching thousands of online sources, and public databases. This blog will change your life!

Tortuga 13:20

Galactic Maya Portal of Multidimensional Synchronicity / Portal Maya Galáctico de Sincronicidad Multidimensional / RealTime DreamTime Tzolkin Numerology Dreamspell Journey 13 Moons Turtle Telektonon Crystal Prophecy Matrix Systems 13:20, 13:28, 11:11, 19:19, 33:33. Reconstructing the Planet Art Legacy! Time Is Art ~ El Tiempo es Arte

Noua Era

Era photonica si noua paradigma

Rose Rambles...

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, Free Energy, Abundance, Quantum Awareness

Invest In Yourself First!!

Only We Can Change our Life, No one Else Do it For Us

we must know

We have the right to know. No matter what.

Jen Mehrnoush Zomederis

Discovering the Universe

The Astropartigirl

On a mission to captivate the world with physics, one particle at a time.

Raven's Song

Walking the path of my Heart and Soul - Raven © 2010 - 2022. All Rights Reserved. Please do not redistribute my work as your own or without my permission.

Conspiracy Daily Update

a part of the movement to Truth!

David Nova

Messages for an Entangled Universe

Mischa Selis

A topnotch WordPress.com site

Wissenschaft3000 ~ science3000

Recht auf Wahrheit! ~ Die Wahrheit leben! ~ Wahrheit und Friede!

Kone, Krusos, Kronos

A personal forum to express ideas, experiences, stories, etc.

Through the Looking-Glass

"We're all mad here." "How do you know I'm mad?" "You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities, anti-woke en pro-Israël

Blue Dragon Journal

Stories from the Orion Wars

Tiffany Stiles

Everything Is Energy ~ Energy Cannot Be Created Or Destroyed. It can only be moved from one form to another, one dimension to another.

The Great Sea

Truth is relative to personal bias

Unveil The Love Within

When conflict is annihilated, the inner light expresses itself.

Sacred Soul Mysteries, Loving God

🐛 For Caterpillars Seeking The Butterfly Within 🦋

Redwolf's Remarks

Its time to go Home

Smart Grid Awareness

A Website by SkyVision Solutions, Consumer Protection Advocate

Stad van Morgen

Duurzame menselijke vooruitgang + Democratie (Sustainocratie)

The New Divine Humanity

L' Aura Pleiadian

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized author, speaker and channeler specializing in the daily life application and significance of our current planetary and individual ascensions. She represents "The Teachers," ancients who are her mentors and family. Join her as she delights in sharing her wisdom and insights in these sacred and thankfully changing times.

TRANSITIONS

Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolutionary Ascension Process - Denise Le Fay

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

%d bloggers like this: