Internationaal Strafhof (ICC) 14 mei 2013 CHEMTRAILS Urgent

by apollosolaris

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag

visits@icc-cpi.int

t.a.v. de heer Philippe Kirsch

Geachte heer Kirsch,

Op dit moment heb ik een aantal serieuze beschuldigingen aan uw adres aangeleverd die voorzien zijn van een enorme hoeveelheid directe en indirecte bewijzen. Het feit dat uw organisatie, die zich bezig houdt met het permanent vervolgen van personen die verdacht worden van genocidemisdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale verdragen in het geheel niet reageert, beschouw ik als een daad van onvermogen.  Ik heb geduld en zie uw weigering als een stilte voor de storm. Want u kunt van mij aannemen dat ik deze waanzin zal stoppen.

Hierbij ontvangt u wederom een groot aantal bewijzen met betrekking tot het sproeien van chemtrails op wereldwijde schaal. In de volgende film die 14:50 duurt wordt uitgelegd wat dit concreet betekent.  De term misdaden tegen de menselijkheid lijkt mij hier wel op zijn plaats. Op mijn site staat een veelvoud van bewijsmateriaal waarin exact wordt uitgelegd wat de uiteindelijke gedachte achter deze waanzin is.  In tegenstelling tot de besproken complottheorieën in de verwijzing van het sproeien van de chemtrails gaat het hier om handelingen die het daglicht niet kunnen verdragen en die desondanks op grote schaal worden uitgevoerd. Het is mij zo langzamerhand duidelijk dat de verantwoordelijken voor de tot op heden alle aan u gepresenteerde misdaden niet alleen compleet de weg kwijt zijn maar iedere vorm van empathie jegens de mensheid ontbreken.

Ik vind het beangstigend dat weinigen, terwijl het hier ieders gezondheid betreft, hiervan op de hoogte zijn. Ik verwijs u hierbij naar mijn rechten zoals vermeld in de Nederlandse grondwet die u hier kunt vinden. Ik neem aan dat ik u niet hoef voor te lezen wat ik hiermee bedoel.

Vriendelijk verzoek ik u dit serieus en zo spoedig mogelijk op te pakken.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

 

Dear Mr. Kirsch,

At the moment I have delivered a number of serious allegations to your address that have a huge amount of direct and circumstantial evidence. The fact that your organization, which deals with the continuous prosecution of persons suspected of genocide, crimes against humanity and war crimes as recognized in various international treaties at all not is responding, I consider to be an act of insolvency. Because you can take it from me that I will stop this madness.

Here again, you receive a large number of evidence relating to the spraying chemtrails on a global scale. In the next movie that lasts 14:50 wil be explained what this means specifically. The term crimes against humanity seems to me be in place here. On my site is a multitude of evidence which explains exactly what the ultimate idea behind this madness is. Unlike conspiracy theories discussed in reference to the spraying of chemtrails, these are actions that can not bear the light of day and who nevertheless carried out widely. It has gradually become clear to me that those responsible for the so far all presented to you crimes not only completely lost their way but missing any form of empathy towards humanity.

I find it frightening that few are aware of this, while here everyone’s health is in risk. I refer here to my rights as stated in the Dutch constitution that you can find here. I suppose I do not need to read what I mean.

I kindly request you to address this. Seriously and as soon as possible

Sincerely,